Общи условия

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „П.Тодоров 81“ ЕООД по-долу за краткост „Хотела“, от една страна, и потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт www.bendida.bg, наричани по-долу за краткост Потребители, от друга.

„П.Тодоров 81“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 207266799, с адрес гр. Русе, ул. Братислава 2, имейл адрес: bendida@bendida.bg, телефон +359 890122040

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате онлайн резервацията, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „П.Тодоров 81“ ЕООД, и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „П.Тодоров 81“ ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Хотела.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Хотела договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – www.bendida.bg и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, онлайн резервация, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Цени

5. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Хот към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

5.1. Цените на стоките включват ДДС в случаите, в които е предвидено начисляването му.

5.2. Хотелът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта резервации, като такива промени няма да засягат вече направени резервации.

6. Хотелът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

Плащане

8. Потребителят може да заплати цената на направената резевация посредством следните методи:

  • Плащане на място в Хотела
  • Плащане с дебитна/кредитна карта, посредством V-pos, съобразно условията на съответното трето лице, предлагащо платежната услуга.

9. Хотелът запазва правото си да установи и други методи за плащане на уебсайта, включително чрез услугите на трети лица – платежни оператори, както и плащане в брой на място в обекта след направена резервация.

10. Условия за плащане с V-pos:

  • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
  •  Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
  • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000 лв
  • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
  • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

11. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна, включително по отношение на дължимите такси за извършване на съответната платежна операция.

12. Потребителят следва да бъде изрично запознат с факта, че използването на услугите „наложен платеж“ и „пощенски паричен превод“ на съответните доставчици на куриерски и платежни услуги е свързано със заплащане на допълнителни такси съобразно с тарифата на съответните доставчици, които такси е възможно да не бъдат отразени в интерфейса на сайта при извършване на поръчка поради факта, че същите не са включени в цената за доставка на стоките, а са такса, платима за съответните платежни услуги.

Scroll to Top